فعالیتهای انجام شده
1

4 ارديبهشت 1392
Ato treat insomnia? I'd like to avoid prescription sleep aids.
Answer from Timothy Morgenthaler, M.D. Antihistamines can cause drowsiness, which might help you fall asleep for a few nights — but routine use of antihistamines for insomnia isn't recommended.

 

4 ارديبهشت 1392
DIABETES mellitus دیابت
Kaveh Eslami PharmD board certified Clinical pharmacist Tehran university of medical science اردیبهشت 1390 بوشهر

 

30 بهمن 1391
اثرات کوتاه مدت و اعتیاد آور الکل
الکل اتانول ، مایعی شفاف و معمولاً دارای 96 تا 97 درجه الکل خالص می باشد به این معنی که در 100 حجم آن 97 حجم الکل و 3 ححجم آب و دیگر ناخالصی ها وجود دارد

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >