اطلاعیه های adr
1

18 اسفند 1399
اطلاعیه شماره 119 ADR
عوارض ناخواسته داروها

 

18 اسفند 1399
اطلاعیه شماره 120 ADR
عوارض ناخواسته داروها

 

15 مهر 1394
اطلاعیه شماره 113 ADR
عوارض ناخواسته داروها

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >