فعالیت های انجام شده
1

1 فروردين 1398
ترامادل و عوارض آن
ترامادل یک داروی مسکن شبه تریاک است این دارو برای تسکین دردهای متوسط تا شدید تجویز می شود . ترامادل با باند شدن به گیرنده های مو و پیوئید سبب مهار راههای بالا رونده درد شده و از طرفی نیز سبب مهار باز جذب سروتونین و نوراپی نفرین می شود

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >