بررسی نسخ پزشکان
1

7 فروردين 1398
لسیت داروهای مشابه
ليست مهمترين داروهايي كه بدليل شباهت ديداري Sight Alike) ) يا شباهت شنيداري Alike)Sound ) ممكن است در داروخانه اشتباهاً به جاي يكديگر پيچيده شوند .

 

15 بهمن 1391
بررسی نسخ پزشکان
وضعيت دارو و كمبودهاي آن از مشكلات اساسي مردم به شمار مي رود و يكي از علل مهم آن مصرف غيرمنطقي داروها و فرهنگ غلط نسخه نويسي است. به همين علت سازمان بهداشت جهاني WHO شاخص هايي رابراي بررسي مصرف دارو پيشنهاد كرده كه با استفاده از آنها مي توان مقايسه هاي بن ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >