بررسی نسخ پزشکان
1

7 فروردين 1398
لسیت داروهای مشابه
ليست مهمترين داروهايي كه بدليل شباهت ديداري Sight Alike) ) يا شباهت شنيداري Alike)Sound ) ممكن است در داروخانه اشتباهاً به جاي يكديگر پيچيده شوند .

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >