آیین نامه ها
1

2 خرداد 1397
آیین نامه تشکیل کمیته تجویز
به منظور ارتقا کیفیت ارائه خدمات دارویی و درمانی و جلوگیری از تجویز و مصرف غیر منطقی دارو و کمک به برنامه ریزی های سلامت و در راستای اجرای وظایف مندرج در بندهای2 ،11 ،16و17 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده 93 و بند د م ...

 

28 اسفند 1391
بخشنامه شماره 417
بخشنامه به کلیه مراکز توزیع 18 گانه موضوع : نحوه تزریق ویالهای 5/0 و 1 شرکت سامی ساز مدیران محترم مراکز

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >