آیین نامه تشکیل کمیته تجویز

1397/3/2 0:0
به منظور ارتقا کیفیت ارائه خدمات دارویی و درمانی و جلوگیری از تجویز و مصرف غیر منطقی دارو و کمک به برنامه ریزی های سلامت و در راستای اجرای وظایف مندرج در بندهای2 ،11 ،16و17 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده 93 و بند د ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه، کمیته کشوری تجویز و منطقی دارو در دانشگاهها/ دانشکده علوم پزشکی که از این پس کمیته نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه تشکیل و فعالیت ماده1- اهداف
1- ارتقا سطح کیفی ارائه خدمات دارویی در کشور
2- مشارکت در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و دارویی
3- استفاده از اطلاعات حاصل از بررسی و پایش نسخ در زمینه های آموزشی، پژوهشی و طراحی مداخلات مرتبط
4- جلوگیری از تجویز و مصرف غیر منطقی و بی رویه دارو و کاهش آسیب ها و هزینه های غیر ضروری
5- ارائه الگوی صحیح تجویز و مصرف منطقی دارو
6- ارتقا فرهنگ مصرف منطقی دارو در جامعه

 


تاریخ بروز رسانی:   2 خرداد 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >