مصرف غير منطقي دارو بخصوص آنتي بيوتيکها

1392/10/3 0:0
مصرف غير منطقي دارو بخصوص آنتي بيوتيکها يکي از مشکلا ت اصلي دارو درماني در کشور ميباشد مطابق آمار حاصل از بررسي ميليونها نسخه در سالهاي اخير مصرف آنتي بيوتيکها از رشد قابل توجه اي در کشور برخوردار بوده است

مصرف غير منطقي دارو بخصوص آنتي بيوتيکها يکي از مشکلا ت اصلي دارو درماني در کشور ميباشد مطابق آمار حاصل از بررسي ميليونها نسخه در سالهاي اخير مصرف آنتي بيوتيکها از رشد قابل توجه اي در کشور برخوردار بوده است. به عنوان مثال اين آمار بيانگر اين است که داروي آموکسي سيلين در رده 10 داروي اول پر فروش در کشور ما قرار دارد . با وجود اينکه مصرف آنتي بيوتيکها در درمان بيماريهاي ويروسي نظير سرما خوردگي جايگاه و کاربرد علمي ندارد متاسفانه مصرف غير منطقي آنتي بيوتيکها در بيماريهاي ويروسي در کشور ما شايع است. علاوه بر آين عدم مصرف صحيح و تکميل نکردن دوره درماني هنگامي که آنتي بيوتيکها توسط پزشکان تجويز ميشوند و از سوي ديگر عدم استفاده بموقع و با دوز درماني درست دارو در بيمايهاي باکتريايي نظير گلو درد هاي استرتپوکوکي از جمله موارد   مصرف غير منطقي آنتي بيوتيکها مي باشد که علاوه بر تحميل هزينه هاي فراوان به مردم و کشور ما باعث بروز مقاومت ميکروبي و در نتيجه پديد آمدن سوشهاي مقاوم به درمان و نياز به آنتي بيوتيکهاي قوي تر ميشود.به همين دليل اصلاح فرهنگ مصرف آنتي بيوتيکها بسيار ضروري است . از آنجا که فرهنگ سازي در بين دانش آموان به عنوان آينده سازان ايران همواره جزو اهداف اصلي کميته کشوري تجويزو مصرف منطقي دارو بوده است برنامه اردو هاي آموزشي مصرف منطقي دارو در کميته کشوري تجويز و مصرف منطقي دارو طراحي گرديد. براي تدوين محتوي آموزشي اردو ها از برنامه آموزشي که براي دانش آموزان 9 تا 12 ساله درانگلستان طراحي و در 17 کشور اروپايي استفاده شده بود کمک گرفته شد اين برنامه که در کشورهاي بلژيک، جمهوري چک، دانمارک، فرانسه، يونان ، ايتاليا، لهستان ، اسپانيا، پرتقال و.... اجرا گرديده در هر کشور بر حسب نياز و فرهنگ کشور با تغيييراتي همراه بوده است و در طول سه سال به کمک سايت اينترنتي و همکاري و همفکري مسئولين بهداشت و آموزش پرورش هر کشور انجام شده است . با استفاده از اين برنامه آموزشي و ايجاد تغييرات لازم محتوي آموزشي اردو هاي آشنايي با دنياي شگفت انگيز ميکروبها در کميته کشوري تجويز و مصرف منطقي د ارو تدوين گرديد. براي اجراي اين برنامه آموزشي طي برگزاري هفت اردو با ايجاد بستر آشنايي دانش آموزان با ميکروبها و ايجاد شناخت کامل تفاوتهاي ويروسها و باکتريها و قارچها بر جايگاه آنتي بيوتيکها در درمان تاکيد ميشود. همچنين با پرداختن به راههاي انتقال و پيشگيري از بيماريها به عنوان يکي از بهترين راه کارهاي منطقي شدن مصرف آنتي بيوتيکها دانش آموزان با يکي ديگر از مصاديق مصرف منطقي دارو آشنا ميشوند. از سوي با پرداختن به بحث مقاومت ميکروبي دانش آموزان به دليل منطقي تاکيد بر مصرف صحيح اين داروها پي خواهند برد. اولين دوره اردو آموزشي آشنايي با دنياي شگفت انگيز ميکروبها در اروميه با شرکت 45 دانش آموز کلاس سوم دبستان که بطور تصادفي انتخاب شده اند برگزار ميگردد. به منظور آشناي مربيان و همکاران طرح براي هر برنامه روش کار در قالب مقدمه و فعاليت اصلي و فعاليتهاي مکمل با ذکر زمان لازم براي هر فعاليت طراحي و قبلا در اختيار مربيان قرار داده ميشود . قبل از شروع هر يک از برنامه آموزشي در اردو ها از دانش آموزان شرکت کننده پيش آزمون به عمل خواهد آمد . ( به منظور سنجش صحت پايايي راوئي و اعتبار پرسشنامه مطالعه پايلوت انجام شده است . )
 
برنامه اجرايي اولين اردوي آموزشي آشنايي با دنياي شگفت انگيز ميکروبها
قبل از شروع برنامه آموزشي از دانش آموزان شرکت کننده پيش آزمون به عمل آمد . ( به منظور سنجش صحت پايايي راوئي و اعتبار پرسشنامه مطالعه پايلوت انجام شده بود . ) پس از برگزاري آزمون برنامه آموزشي  با سئوالي از بجه ها در اين مورد که در حال حاضر آنها چه چيزهايي را در مورد ميکروب ها مي دانند شروع شد . از بجه ها سئوال شد  که آيا آنها يا شخصي در خانواده آنها تا به حال بيمار شده است ؟ بيماري چه بوده و عامل آن چه بوده است ؟ ( اگر بيمار شده اند ، نام بيماري و عامل ايجاد کننده آنها چه بوده است ؟ )سپس نمايش معرفي ميکروبها بصورت موزيکال آغاز شد. در اين قسمت دانش آموزان با انواع ميکروبها ( قارج ، ويروس و باکتري) محلهايي که ميتوانند يافت شوند آشنا شدند و بر تفاوتهاي ميکروبها از نظر اندازه تاکيد گرديد
براي بچه ها توضيح داده شد  که بيماريها توسط ميکروبها که ارگانيسم هاي بسيار کوچکي هستند ايجاد مي شوند . به کمک نمايش موزيکال و ويدئو پروژکتور به دانش آموزان  نشان داده شد  که 3 نوع مختلف از ميکروبها وجود دارد .براي نشان دادن باکتريها ، ويروس و قارچ ها از يک پوستر رنگي  نيز استفاده شد .
توضيح داده شد که اين ميکروبها آنقدر کوچک هستند که تنها با ميکروسکوپ ديده مي شوند . از يک پوستر مناسب  ونمايش موزيکال براي نشان دادن اندازه هاي مختلف ميکروبها استفاده شد .
تاکيد شد که هر چند ميکروبها باعث ايجاد بيماري شوند ، اما ميکروبهاي خوب هم وجود دارند . از بچه ها خواسته شد برخي از ميکروبهاي خوب را نام ببرند . ، مثال هايي را براي آنها ذکر شد ،( مثل ميکروب سازنده  ماست ، پروبيوتيک (ميکروبهاي مفيد درون روده انسان) و پني سيلين .)
براي کلاس تاکيد شد که ميکروبها هر جايي مي توانند يافت شوند ، در هواي اطراف ما که تنفس مي کنيم در غذايي که مي خوريم ، در سطوح بدن ما و درون بدن ما .تاکيد شد که در حاليکه ميکروبهاي بد وجود دارند که ما را بيمار مي کنند ، ميکروبهاي خوب هم وجود دارند که ما مي توانيم از آنها استفاده کنيم .
در قسمت دوم د انش آموزان به پنج گروه تقسيم شدند و در هر گروه بسته آموزشي تهيه شده  در اختيار دانش آموزان قرار گرفت که در آن  گستره شکل و انداره ميکروبها را با نام هاي آنها و اينکه آيا ميکروب هاي خوب يا بد هستند نشان داده شده بود .
براي هر گروه يک کيف از بادبادک ( بادکنک ها به اشکال مختلف ) و ساير وسائل دستي ( مثل چسب ، قيچي
 بي خطر ، و ... ) و يک کپي از صفحه ميکروب خودرا بسازيم آماده شد .
از هر گروه خواسته شد
الف ) با استفاده ازوسائل آماده شده ، ميکروب مربوط به گروه خود را طراحي کنند.
ب) يک ميکروب هيجان انگيز را با وسائل خود درست کنند .
 از دانش آموزان خواسته شد تا تصميم بگيرد که آيا مي خواهد ميکروب خوب بسازد يا بد و براي آن اسم انتخاب کند. و اهداف خود را در قسمت مخصوص روي برگه ثبت کنند. براي ايجاد خلاقيت از دانش آموزان خواسته شد تا با توجه به ساختار واقعي و اطلاعاتي که از ميکروبها دارند . آنها را به شکلي که دوست دارند بسازند
 نماينده هر گروه درباره ميکروب خود براي همه شرکت کنندگان  توضيح دادو انرا ارائه نمود .
در اين قسمت تاکيد بر شناساندن تفاوتهاي ميکروبها ( قارج ، ويروس و باکتري) ميباشد. در قسمت جهارم بازي حدس بزن انجام مي شود و ضمن نصب پوستر يا استفاده از ويدئو پرژکتور از دانش آموزان خواسته شد تا با انتخاب يک ميکروب و نوشتن آن در صفحه اي که نزد مربي مي ماند از دوستان خود بخواهند تا با سئوال کردن آن ميکروب را حدس بزنند . ( در اين قسمت نيز تاکيد به شناخت و تفکيک ويروس قارچ و باکتري بود) در قسمت پنجم اردو با پخش نمايش موزيکال اندازه ميکروبها و ميزان کوچکي آنها به دانش آموزان آموزش داده شد به منظور تاکيد بر مطال آموزشي و اهداف اصلي آموزش سئوالات زير از دانش آموزان پرسيده شد و در مورد پاسخها بحث گرديد.
1.       انواع معمول وفراوان ميکروبها کدام ها هستند ؟
2.       ميکروب چيست ؟
3.       ميکروبها کجاها يافت مي شوند ؟
4.       آيا تمام ميکروبها مضر هستند ؟
5.       انواع مختلف شکل هاي ميکروبها کدام است ؟
 
در پايان آزمون نهايي با سئوالات يکسان با پيش آزمون برگزار گرديد .
اهداف و دست آورد هاي اصلي از برگزاري اين قسمت از از اردو ها به شرح زير است :
·         آنچه بابد همه دانش آموزان بياموزند:
·         باکتري، قارچ و ويروس سه نوع مختلف از ميکروبها هستند
·         ميکروبها همه جا هستند.
·         آنچه بابد دانش آموزان مستعد تر بياموزند:
·         ميکروبها در اندازه ها و شکلهاي متفاوت وجود دارند.
 
7- پيشگيري از بيماريها
 واکسيناسيون
در اين قسمت دانش آموزان با چگوتگي کشف واکسن واينکه چه کساني در کشف واکسن نقش داشته اند آشنا ميشوند
 
اين قسمت در واقع يک تمرين درک مطلب براي دنش آموزان است. براي دانش آموزان داستان کشف واکس توسط ا دوار جنر تعريف ميشود. همچنين اين داستان به شکل چاپ شده در اختياردانش آموزان قرار ميگيرد. داسنات ميتواند توسط دانش آموزان براي کلاس تعريف شودسپس تمرينات پر کردن جاي خالي و پاسخ به سئوالات به دانش آموزان در به خاطر سپردن مطالب مهم کمک ميکند.  
 
   


   
تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >